20 January 2009

تقسيم بندی اصلاح طلبی "صادقانه" طلایی ترین اصل های قانون (!) اساسی شخم زدن حیثیت انسان در باغچه خبرگان بیت امام های سیزدهم و چهاردهم خاورانتقسيم بندی اصلاح طلبی "صادقانه" طلایی ترین
اصل های قانون (!) اساسی شخم زدن حیثیت انسان
در باغچه خبرگان بیت امام های سیزدهم و چهاردهم خاوران
..........................

"اصلاح طلبی صادقانه، اصلاح طلبی رياکارانه/
چند سال پيش از يک تقسيم بندی تحت عنوان «اصلاح طلبی بازيگرانه و اصلاح طلبی تماشاگرانه» … سخن گفتم
و اينک …
از« اصلاح طلبی صادقانه و اصلاح طلبی رياکارانه» سخن می گويم


… اصلاحات، موضوعی سهل و ممتنع است …
در اين گفتار کوتاه به جای اطناب و تفصيل به چند ملاحظه بسنده می کنم :

۱-. يکی از دشواری ها و بلکه علل ناکامی حرکت های اصلاحی اين است که رهروانش در لفظ مشترک و در معنا مختلفند….
۲-اصلاحات مثبت،اصلاحات منفی: اصلاحات سلبی و اصلاحات ايجابی … ....
۳- همگان از اصلاحات سخن می رانند حال آنکه روش های متفاوتی را در ذهن دارند … يا نخبه گرايانه است و يا عامه گرا.
۴- در محيطی که مقاومت ساختار سياسی متصلب وجود داشته باشد ويا برعکس با مساعدت مواجه باشد، نوع و روش اصلاح تحت تأثير آن متفاوت می گردد...
۵- اصلاحات در ماهيت خود پسوند پذير نيست ...

۶- سی ماده اعلاميه جهانی حقوق بشر دربرگيرنده ۴۲ حق از حقوق ذاتی بشر است که قابل وضع کردن و سلب کردن نيست... حق حيات،حق مسکن،حق بهداشت، حق شغل و امنيت شغلی،حق دادرسی عادلانه، حق آزادی از شکنجه يا رفتار تحقيرآميز ،حق بر وکيل، حق مساوات در برابر قانون ، حق آزادی از بازداشت خودسرانه ، حق مربوط به اصل برائت ،حق اوقات فراغت و تفريح، حق دريافت مزد منصفانه ،حق آزادی بيان و عقيده و مذهب ،حق انتخاب آزاد، حق آموزش ، حق آزادی سفر به داخل و خارج کشور ، حق ازدواج و تشکيل خانواده ،حق تشکيل آزادانه احزاب و تشکل ها و انجمن ها و سنديکاهاو...تقسيم بندی اصلاح طلبی
بسياری از اين حقوق در قانون اساسی ايران ... مندرج است …

۷-

البته اصلاح طلبی راستين با چالش هايی دشوار نيز روبروست …در ميان اپوزيسيون(مخالفان حکومت)، اگر نقد تو بر خويشتن با ديدگاههای خصمانه و دشمنانه شان جور نمی آمد می کوشند ثابت نمايند که سابقه تان(که مورد اعتراف و نقد خودتان بوده) شاهد کذب لاحقه تان(اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی و...) است و يا شما مسبب يا شريک همه گناهان بوده ايد. اگر حرف آنها را تکرار کردی می گويند در آب زمم هم که خود را بشوييد فايده ندارد ...

اصلاح طلب کسی است که نخست باغ خويش را شخم بزند و خويشتن را هرس کند" !

حاج آقا عمادالدين باقی
اعتماد ملی گویانیوز

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/01/082582.php
29دی 1387 - 18 ژانویه 2009
.........................................

... یاد آوری...
در میان خبرهای بد در بارهء حوادث شرم آوری که سی سال تمام است بی وقفه در کشور ما مکرر می شوند شنیدم که با بُلدزر به گلزار خاوران هجوم برده اند تا با شخم زدن آرامگاه قربانیان و کاشتن درخت بر خاک آنان به خیال خود آثار جرم و جنایت حکومت سی سالهء خود را از زمین محو کنند و زهی خیال خام!
این بیت ها به تأثیر از آن خبر تأسف بار سروده شد:

شخم بر گور زندگان رانید


خاوران خار چشم نام شماست
دشمن خونی قوام شماست
حُکم ویرانی شما بی شک
حُکم بی شکّ ِ انهدام شماست

بولدزر هایتان بر این گلزار
راوی ننگ بی لجام شماست
یک جهان وحشتید و حق دارید
زانکه مستید و خون به جام ِ شماست

سروها را به خاک افکندید
تلخی یادشان به کام ِ شماست
گو گیاه و درخت بنشانند
هر درختی که رُست، دام شماست!

هر درختی که رُست ، انسانی ست
که به دل دشمن ِ دوام ِ شماست
هی بسوزید ، هی ستم توزید
آدمی نیست آن که رام شماست

جان آنان درخشش دل ِ ما
و آفتاب شما به بام شماست
زند گانند و مرگ نپذیرند
مُرده آن قاتل ، آن امام شماست !

شخم بر گور زندگان رانید
گور آنان نه زیر گام شماست
گور آنان چراغ تاریخ است
روز آزادگان و شام شماست !

زندگی در کلام آنان زیست
مرگ ، دروازهء کلام ِ شماست !
بولدزر دارویی نهائی تان
واپسین شوق ِ التیام شماست!

عاشقان زنده اند ، و بر خاکند
مرگ، تدبیر طبع خام شماست
بازتاب حضور آنان است
آنچه در قصد انتقام شماست

باغ عشقند و میوهء تاریخ
نوش آنان ولی حرام شماست
حفظ مسند کنید و شخم زنید
دوزخ قصّه ها مقام شماست!


م. سحر
http://msahar.blogspot.com/
پاریس ، 30 دی 1387 - 19 ژانویه 2009
.............................................


... یاد آوری...


تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند...

ماده 1 منشور جهانی حقوق بشر / مصوب 1948
http://iranbbb.org/humanrights.php
......................

حیثیت انسان تجاوز ناپدیر است.

اصل یکم قانون اساسی آلمان / مصوب 1949
http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/grundgesetz/gg_01.html
.....................

"حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران... به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، ... با اکثریت ۹۸٫۲٪ ... به آن رأی مثبت داد"!

اصل اول قانون اساسی جمهوری آخوندی/ مصوب 1399 قمری
http://7weblogs.blogspot.com/2008/12/8.html

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com