20 November 2008

بحث شیرین فستیوال رادیویی و مطبوعاتی "زمانه" دور و نزدیک حضور خلوت شرف (!) برخی از کاسه های داغ تر از آَش شله قلمکار قانون(!) اساسی آتش‌ تيزکن


بحث شیرین
فستیوال رادیویی و مطبوعاتی "زمانه" دور و نزدیک

حضور خلوت شرف (!) برخی از کاسه های
داغ تر از آَش شله قلمکار قانون(!) اساسی آتش‌ تيزکن


حضور خلوت شرف (!) برخی از کاسه های داغ تر از آَش شله قلمکار قانون(!) اساسی آتش‌ تيزکن ...........
" سوگواره اي بر مطبوعات/
من عميقا براين باورم که ستم بر اهل انديشه و قلم و مطبوعات و رنج آنان اکنون در ايران چندان عميق وگسترده ‏است که کمتر کسي از آن آگاه است و بويژه کساني که در داخل و بيشتر در خارج ازکشور از دور دستي بر آتش ‏دارند...
هفته نامه اي چون «شهروند امروز»، که باهمت شماري از ‏بازماندگان نسل روزنامه نگاران دوم خردادي فعاليت مي کرد و واقعا يک پديده پرافتخار در خانواده مطبوعات ‏کشور بود، به شکل غير قانوني از انتشار باز ماند و در يک لحظه همه چيز دود شد و به هوا رفت "!

Ex -آخوند اشکوری / شومن حک و اصلاح (!) کلام ال لا (!) در کنفرانس (!) برلین
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/11/post_10192.php
پنجشنبه 30 آبان 1387 [2008.11.20
........................................

... تکبیر ...
..............

"مديريت زمانه، و واژگان پادگانی/

به محض ورود رييس بورد راديو زمانه جلسه را آغاز کرد و به ما خبر داد که "زمانه" دچار مشکلات عديده شده. که دريافت من از حرف‌های او چنين بود:

مدير "زمانه" دويست و شصت هزار يورو کسر صندوق دارد، و با اين وضع، بودجه‌ای حتا برای حقوق کارکنان موجود نيست.

... دريافتم با انسان‌های متمدنی روبرو هستم که زمانه را آبروی خودشان می‌دانند، و بر تداوم اين رسانه اصرار دارند. افراد تحصيلکرده و آزادانديشی که هرکدام جايگاه معتبری در جامعه‌ی هلند دارند"!

عباس معروفی حضور خلوت آزادانديشی (!) زمانه
پاانداز "ایکون" ام.ام
حیوونکی چستیوال راحل (ره) دور و نزدیک برلین
http://maroufi.malakut.org/archives/2008/11/post_354.shtml
دوشنبه27 آبان 1387 - 17 نوامبر 2008
........................................

... تمرین ...
...............


"شرف زمانه/

مطلب پيشين من... «واژگان پادگانی» به حرمت نان و نمکی که با م...امی خورده‌ام، و برداشت‌های ناجور و تفسيرهای آتش‌تيزکن برخی افراد، از صفحه‌ام حذف شد...

م...امی... اگر از اين پس زير حرفش نزند، می‌تواند روی دوستی‌ام حساب کند.

من نه شبلی‌ام، نه اشعری، نه حلاج، نه م...امی، و نه هيچکس ديگر. من عباس معروفی ام"!

عباس معروفی حضور خلوت "شرف" زمانه
http://maroufi.malakut.org/archives/2008/11/post_355.shtml
پنجشنبه 30 آبان 1387 - 20 نوامبر 2008
........................................

... تمرین ...
...............

"طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی بیان و نشر یک حق است" !

عباس معروفی حضور خلوت "انس" قانون اساسی جمهوری اسلامی
http://radiozamaaneh.com/maroufi/2008/08/post_135.html
11 مرداد 1387 1429 - 1 آگوست 2008
........................

... تکبیر ...
...............

"نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام ... باشد"!

اصل شماره 24 قانون (!) اساسی ایکون (!) ام.ام حیوونکی چستیوال راحل (ره) دور و نزدیک برلین
http://www.hoqouq.com/law/article56.html
 عباس معروفی حضور خلوت

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com