12 November 2008

کشف الاسرار بهره برداری توریستی از فاضلاب قانون (!) اساسی سکوت بره ها


کشف الاسرار بهره برداری توریستی
از فاضلاب قانون (!) اساسی سکوت بره ها

...........

"آیت الله هاشمی شاهرودی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه تاكید كرد:
برخی كشورها حتی از وجود یك چشمه آب، بهره برداری توریستی می كنند در حالی كه در شمال و جنوب كشور ما دریا و در جای جای مملكت ظرفیت های گردشگری و توریستی وجود دارد اما ما غافل هستیم.
وی تقویت گردشگری اسلامی را خواستار شد"!

تابناک
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=24986
سه شنبه 21آبان 1387 - -11 نوامبر 2008
...................................

... تمرین ...
...............

"روز با سوزش چشم ها، تنگي نفس، سرفه هاي پي درپي و كم حوصلگي آغاز مي شود.
در برنامه صبحگاهي تلويزيون دكتر تاكيد مي كند حتما از ماسك استفاده كنيد!...

يك مزرعه دار كه مشغول جمع آوري آخرين بخش سبزيجات قبل از شروع موج سخت
سرماست، مي گويد:
به همه تذكر داده اند كه بايد مزرعه هاي نزديك محيط آلوده را رها كرده و به بخش هايي كه هواي سالم دارند منتقل شويم...

محمد جامعي كه يونجه دامي برداشت مي كند، مي گويد:
ما كه سبزي نمي كاريم، كار ما يونجه كاري است. اما همين يونجه ها را هم كه با آب لشاب (فاضلاب) و در هواي آلوده رشد كرده اند، گوسفندان مي خورند. بيماري وارد بدن آنها مي شود و بعد مردم شهر از همين گوشت استفاده مي كنند"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://kayhannews.ir/870821/5.htm#other500
سه شنبه 21آبان 1387 - -11 نوامبر 2008
...................................

... تمرین ...
...............

"آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه افزود:
در بسیاری ازكشورهای توسعه یافته ...
به دلیل استفاده از روش ها و... قوانین شفاف
كمترین دعواها و اختلافات ...ایجاد می شود
و در كشور ما نیز باید از این روش ها و تجربه ها استفاده شود"!


تابناک
http://www.tabnak.ir/pages/?cid=24986
سه شنبه 21آبان 1387 - -11 نوامبر 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com