16 October 2008

خودآموز "قانونی" دعای حفظ "اعتبار" ابهامات (؟) اصول شماره 1 و 2 و 3 و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی
خودآموز "قانونی"
دعای حفظ "اعتبار" ابهامات (؟) اصول شماره 1 و 2 و 3
و4 و 5 و 27 و 110 قانون (!) اساسی نيازهاي
"‏کوتاه مدت" 2 جناحی"آموزش قانون/
قانون اساسي ايران به هزار دليل گفته و ناگفته مبهم و غير ‏دموکراتيک است.
مي شود با اصلاح چند اصل از آن، قانون اساسي را تا حدودي براي پاسخگويي به نيازهاي ‏کوتاه مدت مردم پذيرفتني کرد. اما چنانکه مي دانيم با همين اندازه از اصلاح برخورد مي شود و به افراد و ‏گروههايي که در صدد بر مي آيند تا اولويت بازنگري در قوانين را تذکر دهند به استناد همان قوانين خشونت آميز ‏مدارا نمي شود.
هرگاه آن بخش از جهان که به ستايش سياستهاي ظلم ستيز ايران پرداخته از درجه خشونت قوانين ‏داخلي ايران به درستي آگاه بشود، در داوري خود نسبت به خلوص نيت ايران تجديد نظر مي کند.
اي کاش دست ‏کم با هدف حفظ اين اعتبار و به مدد مجمع تشخيص مصلحت نظام به خشونت زدايي از قوانين مي پرداختند‏ "!

م. کار "کمپین" دعای حفظ اعتبارابهامات (؟) قانون (!) اساسی
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/10/post_9579.php
چهارشنبه 24 مهر 1387 -15 اکتبر 2008
............................................

... تمرین ...
..............

" در جمع فعالان سکولار بسيارند کسانی که... از نظرات فقهايی استفاده می کنند که با برخی خواسته های آنها همسو شده اند...
هر گاه فعالان جنبش زنان از طيف دينی يا غير دينی بتوانند به کمک جمعی از فقها مفاهيم برابری را از متون دينی استخراج کنند کار بر فعالان زن آسان می شود ...
در اينجا ... علاقمندم ... اين عقيده خود را بيان کنم که تغيير ناگهانی از حکومت دينی به يک حکومت سکولار به احتمال زياد به برابری و دموکراسی در ايران ياری نمی رساند"!

م. کار "کمپین" دعای حفظ اعتبارابهامات (؟) قانون (!) اساسی
گوي ا ن يوز
http://mag.gooya.com/politics/archives/2008/09/076880.php
چهارشنبه 3 مهر 1387 - 24 سپتامبر 2008
.............................


... تمرین ...
.......................

" ايران سالهاست گرفتار رقابت دو جناح سياسي شده است که هر يک مي خواهد ابتکار عمل در عادي سازي روابط ‏ايران و امريکا را به نام خود در تاريخ ثبت کند واز مزاياي آن به تنهايي سود ببرد…‏
اگر ايران را دوست داريم لازم است... يا سکوت کنيم يا ‏تشويق شان کنيم تا راه را ادامه دهند وکاری سترگ را نيمه کاره باقي نگذارند " !

م. کار "کمپین" دعای حفظ اعتبارابهامات (؟) قانون (!) اساسی
" . و ز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8532.php
دوشنبه 7 مرداد 1387 - 28ژوئیه 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com