29 September 2008

عزيز دلم!... مثلث-خ-ر-ک قانون (!) اساسی حکومت آخوندی جونم!... نذار بگم ديگه دوستت ندارمعزيز دلم!...
مثلث-خ-ر-ک قانون (!) اساسی حکومت آخوندی جونم!...
نذار بگم ديگه دوستت ندارم!

"خاتمي جان! عزيز دلم! ... باهاس چي کار کنيم که پاشي بيايي ؟.... خاتمي جونم! ... به من بايد جواب بدي! من واسه ات زندگي مو گذاشتم،... به من جواب بده، يا بگو آره و بيا ... يا ... يکي رو انتخاب کنين و اون بشه نامزد ائتلاف، ما هم تصميم شما رو قبول داريم... ‏
گفتم ما، فکر نکن خودمو جمع بستم که بگم از طرف ملت حرف مي زنم " !


ا. ن. آقا ملیح جوک
" . وز"
http://www.roozonline.com/archives/2008/09/post_9376.php
دوشنبه 8 مهر 1387 - 29 سپتامبر 2008
....................................

... تمرین ...
.................

" اصلا انگار نه انگار/
خاتمی ... هشت سال رئیس جمهور بود... با خیر و خوشی و بدون دعوا و درگیری آمده از صندلی ‏پائین و نشسته یک گوشه ماستش را می خورد، ولش نمی کنند" !

آسید حاجی ا. ن .
" . و ز "
http://www.roozonline.com/archives/2008/04/post_6780.php
........................................


... تمرین ...
.................

" آقایان کروبی و هاشمی و خاتمی نمی توانند جمعی بزرگ را ‏... به تظاهرات ... در خیابان بخوانند و خودشان پیشرو ‏جمعیت شوند؟"!

ا. ن.
" . وز"
http://www.roozonline.com/archives/2007/11/post_4811.php


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com