28 July 2008

شوما هر روز و هر روز و هر روز "سکوت" لازم!... شوما لازم "مراعات" اصول ابتکاری (!) قانون (!) اساسی "تشويق" خونخواران و مزدور و لمپنشوما هر روز و هر روز و هر روز "سکوت" لازم!...
شوما لازم "مراعات"
اصول ابتکاری (!) قانون (!) اساسی "تشويق"
خونخواران و مزدور و لمپن

..........................


" پس از چند سال اضطراب و نگراني پرتو کمرنگي از اميد در آسمان ‏روابط ايران و امريکا پديد آمده است... ايران سالهاست گرفتار رقابت دو جناح سياسي شده است که هر يک مي خواهد ابتکار عمل در عادي سازي روابط ‏ايران و امريکا را به نام خود در تاريخ ثبت کند واز مزاياي آن به تنهايي سود ببرد….‏
اگر ايران را دوست داريم لازم است ... يا سکوت کنيم يا ‏تشويق شان کنيم تا راه را ادامه دهند وکاری سترگ را نيمه کاره باقي نگذارند"!

م. کار
. و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8532.php
دوشنبه 7 مرداد 1387 - 28ژوئیه 2008
......................................

... تمرین ...
................

"ويرايش مطالب ‏بسياري از همکاران...
خشم هاي مقدس آنها را که درقالب صفاتي مانند انحصار طلب، ‏خونخوار، اوباش، مشتي مزدور، لمپن، سرکوبگر، فاسد.... بروز مي يابد، به رعايت اصول روزنامه نگاري، حذف مي ‏کنيم"!

ن. امیری
. و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8531.php
دوشنبه 7 مرداد 1387 - 28ژوئیه 2008
......................................

... تمرین ...
................

"ما طرفدار براندازی نیستیم...
به ما می گویند طرفدار سرنگونی نظام و به دوستان مان اتهام می زنند که شما می خواهید از طرق مختلف این حکومت را نابود کنید.
این در حالی است که ما
با صدای بلند،
بارها و بارها،
در محافل بین المللی،
در نوشته های روزانه
و حتی در رادیوها و تلویزیون های آمریکایی
گفته ایم که با براندازی مخالفیم، به چه زبانی باید بگوئیم؟...

با این وجود، دارم فریاد می زنم که ما... حتی در همین اروپا هم مراعات بسیاری از قوانین ایران را می کنیم ... و ما خواهیم نوشت، هر روز و هر روز و هر روز"!

ا. نبوی
طناز " . و ز" و رادیو " . . ز . نه"
رادیو . . ز . نه
http://www.radiozamaneh.org/nabavi/2007/06/post_3.html
......................................

... تمرین ...
..............
"آقای شریعتمداری!
لطفا حق التحریر مرا بپردازید!/... و از فردا هم منتظر ‏نوشته های جدید من باشید.
طنزنویس مزدور و مساله دار،
سید ابراهیم نبوی" !

. و ز
http://www.roozonline.com/archives/2008/07/post_8550.php
دوشنبه 7 مرداد 1387 - 28ژوئیه 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com