18 May 2008

توضیح المسایل اقتصادی موتور محركه و قانون (!) اساسی طویله مسجد سینمایی سواد کوهتوضیح المسایل اقتصادی
موتور محركه
و قانون (!) اساسی طویله مسجد سینمایی سواد کوه

...............................


"مجيد مجيدي … كه در مسجد سوادكوه صحبت مي كرد، افزود:
پرش سينماي ايران در جشنواره هاي جهاني دوران اوج خودش را پشت سرگذاشته و ما اكنون در دوره افول سينما هستيم...
سينماي جشنواره اي ما در دنيا رو به افول است و سه سالي است كه هيچ رونقي ندارد.
مجيد مجيدي گفت:
چراغ سينماي ايران چه در جشنواره هاي بزرگ و چه در جشنواره هاي كوچك و كوچك تر خاموش شده است…. سينماي ما ديگر جذابيت لازم و نگاهي را كه بايد در برداشته باشد، ندارد… و متأسفانه بيش از هر چيزي ما سينماي بي هويت را داريم" !

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870229/10.htm#other1001
یکشنبه 29 ارديبهشت 1387 - 18 مه 2008
........................


...تمرین...
.............

"آنچه ضرورت جراحي سيستم و نظام اقتصادي كشور را بيش از پيش نمايان مي سازد، وجود آفت ها و زخم هاي چركيني است كه به جان اقتصاد افتاده
و آن را به بيماري رنجور كه نيازمند يك جراحي و درمان ماهوي و ساختاري است، مبدل كرده است...

كارشناساني كه خط فقر در استان تهران را در سال گذشته 650هزار تومان تعيين كرده بودند،
اعتقاد دارند امسال به حدود 780 هزار تومان مي رسد.
اين موضوع در كنار نرخ تورم در كشور، گراني كالاهاي مورد نياز مردم و وضعيت نابسامان مسكن به خودي خود گوياي بيماري وخيم نظام اقتصادي است...
ناگفته پيداست كه اگر اقتصاد كشور ما بخواهد با چنين سرعتي پيش رود، نياز به يك موتور محركه كارآمد و قوي دارد ...

طبعاً آنچه در اين سطور به قلم آمد،
ذكر چند نمونه و بيان برخي از گوشه هاي معيوب سيستم بيماري است
كه لختي و درماندگي و اثرات ناشي از آن،
مردم را كه ولي نعمت انقلاب، كشور و مسئولانند، مي آزارد"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870229/2.htm#other200
یکشنبه 29 ارديبهشت 1387 - 18 مه 2008
......................


... کشف الاسرار...
........................

"مسعود فراستي در نقد… پرسپوليس… گفت:
به نظر من اين فيلم بيشتر از روي شكم سيري ساخته شده است"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/870229/10.htm#other1000
یکشنبه 29 ارديبهشت 1387 - 18 مه 2008


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com