20 November 2007

خود آموز برق از چشم پراننده ی اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون(!) اساسی جمهوری(!) یاجوج و ماجوج

در نهادینه (!)
"كردن"
فرهنگ مطالعه
توفيق چنداني نداشته ايم !
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=8∋=26824
.............


"پشت ويترين پرزرق و برق يكي از كتابفروشي هاي خيابان انقلاب مي ايستم. كتاب هاي مختلف با رمان، تاريخي، ادبي، هنري، علمي و... به چشم مي خورد. قانون اساسی جمهوری(!) یاجوج و ماجوج
براي خريد كتابي از نوع رمان ايراني و دفتر شعر يكي از شعراي نامي به داخل يكي از همين مغازه هاي كتابفروشي مي روم و با طمانينه كامل از فروشنده مي خواهم كه كتاب هاي موردنظر را در اختيارم قرار دهد. پس از ملاحظه كتاب ها ناگهان با ديدن قيمت پشت جلد برق از چشمانم مي پرد، فروشنده نيز كه متوجه تغيير و تحول در حالت روحي ام شده براي بازگرداندن اين حال به حالت اوليه و ايجاد دلگرمي مي گويد: البته اين كتاب ها چاپ قديمي است و از همه مهمتر سانسور نشده!...

بايد اذعان داشت هنوز در نهادينه كردن فرهنگ مطالعه در جامعه اسلاميمان توفيق چنداني نداشته ايم... دستگاه هاي فرهنگي دولت به ويژه مجلس شوراي اسلامي بايد فرهنگ كتابخواني را به بخش فرهنگي كشور تزريق كنند"!


کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860829/5.htm#other500
سه شنبه 29 آبان 1386 - 20 نوامبر 2007
..................

" يارو وارد مغازه بقالي شد و به مغازه دار گفت؛ داداش! قيمت اين تار چنده؟ بقال گفت؛ آقا جان! اين كه تار نيست، پفك نمكي است. و يارو جواب داد؛ ببخشيد، آخه مدتي است كه چشم من همه چيز رو تار مي بينه"!

کیهان بازجوی عزیز ام القرا
http://www.kayhannews.ir/860829/2.htm#other202
سه شنبه 29 آبان 1386 - 20 نوامبر 2007


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com