11 October 2007

خود آموز "بدون توضیح " قر و قنبیل "نزدیکی" با جانوران "مزرعه" اصول شماره 1 و2 و 3 و4 و5 و27 و 110 و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی"شورای همآهنگی همبستگی ملی ایرانیان («هما») بیانیه‌ای صادر كرد كه از دید من
با اهداف و خصوصیت ... دموكراسی و حقوق بشر تباین داشت...
و به این دلیل من از عضویت این شورا استعفا كردم" !

حسین با "قر" زاده
ایران "امروز (!)"
سه شنبه 17 مهر 1386 – 9 اكتبر 2007
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/
...................


"هیئت رییسه محترم شورای‌ هم‌آهنگی همبستگی ملی ایرانیان،

در بیانیه اخیر این شورا
«هر نوع تلاش و توجیهی برای نزدیکی یا آشتی با رژیم
... ضد منافع مردم میهن ما»

اعلام شده است


این امر با خصوصیت بنیادین یك جنبش همبستگی در تضاد است
و از این رو من از عضویت در شورای همآهنگی استعفا می‌دهم " !

حسین با "قر" زاده
ایران "امروز (!)"
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/more/14389/
28 سپتامبر 2007 - 6 مهر 1386Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com