11 September 2007

در سه سوت: ملاخور شدن ایران فردو سی و آرمان داریوش فروهر

"از منظر" معجزات ب بسم اللای اصلاحات (!) اصول شماره 1 و 2 و3 و4
و5 و27 و 110
و چه و چه قانون (!) اساسی جمهوری (!) آخوندی


اگه آب دستتونه بزارین زمین و بشتابین!... اینم نمونه:
"حکمت حکیم ابوالقاسم فردوسی/
همه می دانند که حکیم ابوالقاسم فردوسی از مذهبیان بسیار معتقدبود و روایاتی نیز از تاریخ شنیده شده که وی گاه با امام زمان (عج) دیدارهایی داشته و در خواب بسیار بود که با پیامبر اکرم (ص ) و علی (ع) همسخن شده است..." !


راهنمایی:

1/
حکمت دیدارهای حکیم ابوالقاسم فردوسی و امام زمان (عج) رو فعلا ول کنین।
باهاس بچسبیم به حکمت کل فرمایشات پت و پهن
"حجت الاسلام والممنمین" نو ظهور سایت "مبارکه یازتاب اصلاحات"
که با یه سوت حالیمون
نمبشه!

2/
اینایی که این پایین تقدیم میشه،
فقط واسه این که اشتهامون باز بشه و
شروع کنیم به دخیل بستن।

3/
ا
اینجا- اون پایین پایین –
کشف میفرمایین :
خلاصه شدن کل "حکمت" این " حجت الاسلام والمسلمین " رو مدیون یک حجت الاسلام والمسلمات عینک شکلاتی هستیم که بلده به زبون خر فهم کننده حرف بزنه وچیزایی بگه که هیچ کی بلد نیس!


... دارالترجمه زبان یاجوج وماجوج ...

http://www.cyrusnews.com/news/fa/
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9∋=25266। .

"بررسی مبانی مکتب پان ایرانیسم از منظر دین ودانش /

برخی عقیده دارند که پان ایرانیسم مکتب پوسیده وغیر قابل استفاده ای است .درحالیکه نگارنده عقیده دارد … پان ایرانیسم باید ایدئولوژی همه ی مسلمانان جهان ازشیعه وسنی یی باشد که درانتظار ظهور مهدی (عج) هستند …
و عجیب مکتبی است !...

اما پیش ازهرچیز باید بگویم که نگارنده هیچ گونه ارتباطی با حزب مشهور پان ایرانیست ندارد"

پان ایرانیسم ،ترکیبی ازسه کلمه «پان »، «ایران » وپسوند «ایسم » ... واژه «پان » که به معنی همه می باشد، واژه ای است که هم درزبان های اروپایی به کار برده می شود وهم درگویشها و لهجه های ایرانی ریشه ی آنرا می توان یافت ... درلهجه ها وگویش های ایرانی واژه ی پهن به معنی وسیع وگسترده و....به کاربرده می شود . واژه ایران نام زیبای میهن ایرانیان می باشد.... واژه یا پسوند ایست معرف افراد یا تشکیلات وسازمان های پیرو یک اندیشه است....


بیاناتی از مقام معظم رهبری...../

ازمقام معظم رهبری سخنان وبیانات گوناگونی ... وجود دارد .این نگارنده گوشه ای ازبیانات معظم له را که در نشریه ی «محوریابی» که از نشریات آموزشی بسیج وسپاه است درزیر می آورم .... اما نگارنده .... ثابت خواهم کرد که طرح این موضوعات ودفاع ازپان ایرانیسم جنبه ی حیاتی واساسی برای جمهوری اسلامی وحتی برای نهضت جهانی مهدی علیه السلام دارد.
مقام معظم رهبری دریکی از بیانات خویش چنین می فرماید: قبل از انقلاب اسلامی از هویت ملی و ملیت یاد می شد امّا به هیچ وجه«هویت ملّی » تقویت نمی شد .... هویت ملی تضعیف می شد...
نگارنده درسطور بعد به سجایای قوم پارسی از نگاه ومنظر پیامبراسلام وامامان معصوم (ع ) به عنوان یکی از مبانی اصیل پان ایرانیسم خواهم پرداخت. وحتی نقش اساسی این قوم رابه عنوان زمینه ساز ظهور مهدی (ع) ووظیفه ی قومیت های دیگر دربرابر این قوم رابیان خواهم نمود.اما .... در اینجا.... " لازم است به موارددیگری بپردازم وتوضیح دهم که اهمیت انسجام اسلامی واتحاد ملی که درمجموع همان پان ایرانیسم است درچیست؟
پان ایرانیسم ازمنظر دانش:

شما اگر هنگامی که مراسم تاسوعاوعاشورا پیش می آید توجه مذاهب وادیان دیگررا به این مراسم نگاه کنید زیبایی وحدت ملی ایرانی را می بینید. زرتشتی ها در یزد عمدتا مراسم عزاداری برای امام حسین برگزار میکنند و مسیحیان ویهودیان درنقاط دیگرکشور نیز این چنین هستند...
باید جشن سال نوی مسیحی وجشن های یهودی به عنوان جشن های سراسری وجشن ملی درکل ایران برگزار شود والبته برای اجرای آن هاباید از روش های دقیق روانشناسانه وجامعه شناسانه استفاده شود که تاثیرات منفی برجای نگذارد....

پان ایرانیسم اساس وزمینه ی توسعه وتکامل وعدالت است ....


پان ایرانیسم ازمنظر دین/

الف ) ناسیونالیسم نوین زمینه ساز جهانی شدن، وجهانی شدن زمینه ساز ظهور مهدی (ع) است:
دراین بخش به لزوم پان ایرانیسم از منظر دین در سه بخش خواهم پرداخت . دربخش اول به تاثیر ناسیونالیسم نوین در ایجاد ملت بزرگ جهانی به رهبری مهدی موعود (ع) خواهم پرداخت....
ب) لزوم پان ایرانیسم از منظر وحدت اسلامی :
آیه ی شریفه می فرماید:انّ هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون .یعنی :این امت شماست که امتی یگانه و واحد است ومن پروردگارشماهستم پس مرا بپرستید(انبیاء آیه ی 92) براساس این آیه تمام مسلمانان بایستی اتحاد ویک پارچگی داشته باشند .

حتی اصل چهاردهم قانون اساسی پس از ذکر آیه ی شریفه ی فوق مقرر می نماید که :
...همه ی مسلمانان یک امت اند ....

وقتی مسلمانان درمقیاس یک کشور نتوانند با یکد یگر متحدباشند چگونه می توانند درمقیاس جهانی که بسیار بزرگتر است به وحدت برسند؟....

ازمنظر دین هرچه امر خدا وپیامبر وائمه ی اطهار به انجامش درمیان باشد، جزو واجبات است وهرچه رانهی کرده باشند ازمحرمات است...
بنابراین ترک وحدت میان مسلمانان گناه کبیره وعملی حرام به شمار می آید .مانند نماز و روزه که امر به خواندن آنها شده است وترک آنها حرام کبیره است.
از آن طرف هرجه که نهی شده باشد انجام آن حرام است مانند خوردن ربا و نوشیدن خمر و دروغ گفتن که از آنها نهی شده لذا انجام آن ها حرام است.
بنابراین تنازع واختلاف وجدایی در میان مسلمانان چون نهی شده است انجام آن حرام می باشد.
طبق فرمایش قرآن مردم را نهی از معروف (یعنی نهی از واجبات ) وامر به منکر (یعنی امر به کار حرام می نمایند )چنانکه قرآن کریم می فرماید:المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف(توبه آیه ی 66) یعنی :مردان وزنان منافق به صورت سازمان داده شده وتشکیلاتی به منکر (عمل حرام ) امر وتشویق می نمایندواز معروف (عمل واجب ونیک) باز می دارند...
پس لازم است جهت امت در هر زمان ومکانی ازجانب خدا واولیائش تعیین گردد.لذا باید جهت امت در این زمان نیز تعیین شود. برای توضیح واثبات این معنی که هردوره مسلمانان برای جهت گیری خویش نیاز به تعیین محور وجهت دارند به مطالب زیر توجه بفرمایید...
زندگی هر امتی را پایانی است ؛ پس هرگاه پایان عمرشان فرارسد، نه ساعتی دیر تر بپایند ونه ساعتی زودتر فانی گردند. (اعراف آیه ی 34 ونحل آیه ی 61) این آیه به ما می فهماند که ...امت یهود... امت مسیح ... امت زرتشت وغیره ازبین نرفته اند .پس منظور این امت ها نیست ... بنابراین بایددید که دوره ی فعلی تاریخی از مسلمانان چه می خواهد؟


پان ایرانیسم ازمنظر فلسفه تاریخ اسلامی/

اساس فلسفه ی تاریخ اسلامی خوشبینی به تحقق یافتن جامعه ی ایده آل اسلامی به رهبری امام زمان عجل الله تعالی فرجه می باشد... بنابراین اگر کسی آماده گی رسیدن به جامعه ی ایده آل اسلامی را نداشته باشد یابه آن اهمیت ندهد جزو کسانی است که باید خوار شده و درآخرت مجازات شدیدی نصیب او گردد ...
اما آنچه که به عنوان مهمترین زمینه سازی قیام مهدی (ع) در روایات ذکر شده است ، نقش انقلاب اسلامی ایران است . دراینجا لازم است که روایت خاصی که به انقلاب اسلامی اشاره می نماید را یاد کنیم تا به تدریج به ضرورت مکتب پان ایرانیسم نزدیک شویم. این روایت را علامه نعمانی که از محدثین به نام قرن سوم هجری است یاد نموده است .وی درکتاب «الغیبه »... قول امام باقر علیه السلام را نقل می کند که او فرمود : گویا می بینم که مردمی در شرق قیام کرده اند حق را طلب می کنند ،ولی –سردمداران حکومت – حق را به انان نمی دهند ، پس از مدتی دوباره حق را طلب می کنند ، این بار نیز – رژیم حاکم – از دادن حق امتناع می ورزند ، ولی دراین دفعه وقتی مردم اوضاع را چنین می بینند شمشیر های خود رابرشانه ها می نهند ،- سردمداران حکومت که خود را در برابر قیام گسترده ملت مشاهده می کنند وتاب مقاومت در خود نمی بینند – تسلیم خواسته های آنان می شوند ،ولی این بار مردم نمی پذیرند- که دیگر خواستار تغییر رژیم هستند- تا بالاخره قیام می کنند – ورژیم حاکم را ساقط می نمایند وحکومتی براساس مبانی اسلامی تشکیل می دهند –واین حکومت را جز به صاحب شما –ولی الله الاعظم – تحویل نمی دهند (کتاب الغیبه ، ص146-145)
درباره ی این حدیث استاد محمدی ری شهری درکتاب تداوم انقلاب اسلامی ایران تا انقلاب جهانی مهدی علیه السلام می نویسد: درتلقی نگارنده این حدیث یکی از معجزات امام باقرعلیه السلام است


سنخیت علت ومعلول/

اگر امام زمان علیه السلام به عنوان رهبر عالی تر ین جامعه ی جهانی توسط زمینه سازی ایرانیان قیام خویش را انجام می دهد ،حتما این قوم دارای خاصیت ویژه ای هستند که خداوند این ماموریت ویژه وبسیار مهم را به عهده ی آنان قرار می دهد... ما در تجربیات عادی خود به این حقیقت جزم داریم ، که مثلا غذا خوردن علت سیر شدن است و آب نوشیدن علت سیراب شدن ودرس خواندن علت با سوادشدن ، لهذا اگر بخواهیم به هریک ازمعلولات نامبرده دست یابیم به علت خاص خودش متوسل می شویم . هیچگاه برای رسیدن به آب نوشیدن یا درس خواندن متوسل نمی گردیم و ... دراین باره حکیم ابوالقاسم فردوسی سروده است:
نیا را چنین بود آیین وکیش
پرستیدن ایزدی بود پیش...

بنابراین یکی ازدلایلی که قوم پارسی برای زمینه سازی قیام مهدی علیه السلام برگزیده شده است همین خاصیت دین داری فوق العاده است که به هرحال در میان پارسیان کسانی هستند که می توانند به آن برسند وهیچ قوم دیگری جز پارسیان نمی توانند به آن دست یابند .البته باز تاکید می کنم که منظور، همه ی پارسیان نیست که دارای این مقام هستند .بلکه اگر قرار باشد کسی برگزیده شود وبه مقام عالی دین داری برسد بعد از پیامبران خدا وپس از ائمه ی اطهار علیه السلام این عالی ترین دین داران از میان پارسیان خواهند بود...

جاذبه ی لا اله الا الله کجا وجاذبه ی مزخرفات ابوسفیان کجا ، اما امعاویه همان ابوسفیان است ... شعاری که با آن شعار به جنگ امیرالمومنین می آید آیه ی قرآن است .« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انٌه کان منصورا » یعنی : حالا چقدر دیده ی تیز بین می خواهد که در زیر آیه ی ومن قتل مظلوما که معاویه آورده است خط اعل هبل رابخواند ... این مطالب نشان می دهد که چقدر کار ایران مشکل است .زیرا که با کشورهای مسلمان وعوامل آنها درایران ودرمیان قومیت ها روبرواست که اسلام منافقانه مانند وهابیت و اسلام بعثی مانند اسلام عبد الرحمن البزازوکنستانتین زوریق وادموند رباط وغیره که اسلام رابه نحو منحرفانه ومنافقانه تاویل کرده ومی کنند ...

اگر دین در ثریا باشد و علم (که بیشتر منظور پیامبر طبق روایات مختلف دانش اسلامی است) اگر درثریا باشد، حتما این مردانی از ایرانیان هستند که به آن می رسند لذا جز و راسخون در علم هستند وبه همین دلیل است که امام صادق (ع) مقام ایرانیان را مبارزه با همین اعراب مسلمان برای تاویل معرفی می کند که البته در آن جنگ پیروز می شوند و اگر این صفات در ایرانیان نبود روایات پیامبر وائمه درمورد ایرانیان باطل وبی مورد بود در حالیکه پیامبر هر گز از روی هواهای نفسانی سخن نمی گوید...

فقدان نژاد پرستی /

نگارنده ابتدا توسط سازمان بسیجی که زیرنظر ارتش بود به جبهه ی حق علیه باطل رفتم ... هنگامی که در جبهه جزو گروه چمران بودم با تعدادی لبنانی آشنا شدم که از یاران شهید چمران بودند. روزی یکی از انها از من پرسید که ازدواج کرده ای؟ گفتم نه. سپس گفت بیا تا دختر لبنانی به شما بدهیم . گفتم که اعراب معمولا به پارسیان زن نمی دهند! گفت این عرب هایی که این طور هستند دنباله ی همان منافقان بنی امیه وبنی عباس هستند.ودراین دوره هرکس می خواهد مورد خوشنودی امام زمان (عج) واقع شود، باید به مردم پارسی نزدیک شود زیرا این مردم هستند که (طبق روایات) لیاقت زمینه سازی حکومت امام زمان (ع) را دارند ...
روایت ابو ایوب:
پیامبر به ابو ایوب می فرماید لاتعبره بالفارسیه (یعنی زبان فارسی اش را سرزنش نکن ) سپس می فرماید که اگر دین به ستاره ی ثریا آویزان باشد این پارسیان هستند که می توانند به آن برسند. اما پیامبر می توانست بگوید که ایرانیان از لحاظ ژنتیک مردم با استعدادی هستند ... چنانچه می فرماید انّا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون (یعنی : ما قرآن را به زمان عربی نازل کردیم که در آن امکان خرد ورزی بیشتری است تا شاید در آن بتوانید خرد ورزی کنید) باید زبان عربی یاد بگیرند که از توانایی نژادی و ژنتیک این قوم استفاده شود. زیرا قدرت خارق العاده ی ایرانیان از لحاظ نژادی به ضمیمه ی قدرت فوق العاده ی امکان خرد ورزی در زبان عربی می تواند با جمع این دو یک پدیده ی خارق العاده به وجود آورد که نتیجه اش پیشرفت وترقی همه جانبه اسلم باشد . اما پیامبر با استفاده از قید اینکه نباید زبان فارسی اش که محور هویت ملی وقومی ایرانیان است را نباید به سخره وسرزنش بگیری می خواهد بگوید که این نژاد ایرانیان خصوصا پارسیان نیست که این توانایی رابه ایرانیان می دهد بلکه « هویت ملی وقومی » این ملت است که مرکزش زبان وادبیات وتاریخ وارزش های فارسی است که توانایی رساندن اسلام را به اهداف متعالی دارد.


حکمت حکیم ابوالقاسم فردوسی /

همه می دانند که حکیم ابوالقاسم فردوسی از مذهبیان بسیار معتقدبود وروایاتی نیز ازتاریخ شنیده شده که وی گاه با امام زمان (عج) دیدارهایی داشته ودر خواب بسیار بود که با پیامبر اکرم (ص ) وعلی (ع) همسخن شده است.... درآن زمان بسیاری ازایرانیان مذهبی درک درستی از حرکت فردوسی نداشتند وبه او می گفتند که چرا فرهنگ مجوسی (زرتشتی ) را زنده می کنی ؟ اما وی باتمام توان به این اقدام مهم پرداخت ودرد ها ورنج های بسیار دراین راه متحمل شد. چنانچه خود می سراید:

بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

با این توصیف روشن است که خواست خداوند زنده ماندن زبان وهویت ملی پارسیان بود که امثال حکیم ابوالقاسم فردوسی رسالت عظیم خویش را دراین باره به روشنی وبا نیروی تمام وبا عشق بسیار وتحمل رنج فراوان انجام دادند.


اسلام آوردن از روی رغبت و میل/

یکی دیگر از ویژگی های ایرانیان این بود که اسلام را از روی رغبت ومیل پذیراشدند . دراین باره استاد محمدی ری شهری درکتاب «تداوم انقلاب اسلامی ایران تا انقلاب جهانی مهدی علیه السلام » می نویسد: جنگ قادسیه ، جنگ عرب و ایرانی نبود، بلکه جنگ اسلام با رژیم ایران بود نه با ملت ایران ...


ابزاری یا اصلی/

آیا با توجه به این مطالب می توان گفت که توجه مسئولان جمهوری اسلامی به هویت ایرانی جنبه ی ابزاری دارد ؟! قطعا خیر !....
دراینجا است که می فهمیم امام خمینی (ره) چرا بارها تاکید می نمو د که انقلاب اسلامی ایران توسط امدادهای غیبی پیروز شده است وماجراهایی می بینیم ومی شنویم که نشانه ی این امدادهای غیبی الهی است. مانند واقعه ی طبس که امام فرمود شن ها یی که سربازان آمریکایی را ناکار نمود وشکست دادومانع موفقیت آنها شد ، ماموران الهی بودند...
اما نکته ی جالب دیگر پاسخ امام خمینی به سرهنگ معمر قذافی رییس حکومت لیبی است .وی از امام می خواهد که برای وحدت جهانی مسلمین بهتر است که نام خلیج فارس را خلیج اسلامی بگذارند. هرکس بود که به اهداف اسلا می اعتقادداشت، می گفت پیشنهاد معمر قذافی پیشنهاد درستی است وهمه انتظار داشتند که امام خمینی پاسخ مثبت بدهند اما امام خمینی پاسخ عجیبی به سرهنگ قذافی می دهد. او می فرماید که « ایران و فارس همان اسلام است » این پاسخ در مرتبه ی نخست ، بسیار عجیب می نمود وکسی ازامام خمینی انتظار نداشت که نام فارس و ایران را به نام اسلام ترجیح بدهد... و این سخن مشابه سخن علی (ع) است که درجنگ صفین دربرابر خوارج وکسانی که قرآن بر سر نیزه ها کرده بودند فرمود «علی قرآن ناطق است» واکنون همه ی اقوام ایرانی باید بدانند که ایران و فارس قرآن ناطق زمان است ... و البته دراینجا به عمق سخنان مقام معظم رهبری پی می بریم که هویت ملی که بخشی ازآن زبان پارسی است برکاتی دارد که بدون آن این برکات به دست نمی آید


امتیازات فقط مسئولیت آور است/

خیال نکنید که هیتلر حرف مفت می زد وبی هیچ ماخذی از برتری نژاد آریا سخن می گفت .انبانی از این گونه اسنتاجات بسیار علمی پشت سرش بود... ایدئولوژی ایکه نخواهد از جهان بینی برآیدباید متکی به جایی باشد واز چشمه یی بجوشد که ارزش آفرین باشد... طلا ونقره . فقط مسئولیت بیشتری ایجاد می کند چنانچه در مثل گفته اند « هرکه بامش بیش ،برفش بیشتر»... اما درعین حال این امتیازات (که دین ودانش برای قوم پارسی برشمرده اند ) مشت محکمی دردهان آنهایی است که این قوم را تحقیر می کنند. و یا رسالت بزرگ آنرا درزمینه ی برقراری جامعه ی ایده آل جهانی برنمی تابند. بنابراین با هرگونه نژاد پرستی مخالف هستیم . وهرگز این فرمایشات پیامبر نمی تواند محملی برای نژاد پرستی باشد.


جمع بندی واستنتاج /

از مباحث فوق می توان به این نتیجه ی مهم رسید که جامعه ایران به اصلاحات به شدت نیاز مند است" !

حجت الاسلام والمسلمبن جهانگيرمحمودي
سایت بازتاب
http://www.baztab.com/news/74738.php
يكشنبه 18 شهريور 1386 - 9 سپتامبر 2007
......................................................................


"سيد محمد خاتمي ريیس موسسه بین المللی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها گفت:
یکی از کارهای ما این است که از اسلام دفاع کنیم... ما دلمان برای کشور می سوزد و احساس می کنیم وضع کشور می تواند بهتر از اینکه هست باشد" !

روابط عمومی بنیاد باران (و تگرگ و طوفان اصلا حات)
http://www.baran.org.ir/news.php?action=view&uid=562〈=fa
دو شنبه 19 شهريور 1386 - 10 سپتامبر 2007
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com