24 April 2007

امنيت اخلاقي، بهتر از این؟... (گفتگوی تمدن های سگ زرد و شغال "پیرو" خط راحل امام)

دارالترجمه زبان یاجوج و ماجوج

http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=21833"... واقعیت همین چیزی است که می بینیم... امروز خبر اصلی ایران خبر مبارزه با بد حجاب ها بود. من که فکر می کنم باید به این سردار رادان و سردار احمدی مقدم یک جایزه حسابی داد که کار انتخابات بعدی را راحت کردند. .. به نظر من آقای کروبی باید برود با خیال راحت بخوابد، آقای خاتمی هم برود سفر رم و برگردد و ببیند که دیگر مشکلی نیست ...
" !


ا.ن آقا ملیه جوک_ خارج_ نشین_ رفسنجونی
سه شنبه 4 اردیبهشت 1386 [2007.04.24]
http://www.roozonline.com/archives/2007/04/003931.php
.........................

"چند و چون طرح امنيت اخلاقي (يادداشت روز) :
مقابله با بدحجاب ها- و حتي بي حجاب ها- را نمي توان از «مردان پليس» خواست چرا كه تذكر آنان به اين دسته از زنان سبب نگاه آنان به بعضي از مواضع خانم هاي بد حجاب مي شود كه حتي نگاه بدون ريبه هم به آن مواضع حرام مي باشد… اگر در محيط هاي اداري تداخل محرم و نامحرم وجود دارد به گونه اي كه روابط دو كارمند كه يكي زن و ديگري مرد غيرمحرم است به روابط يك خواهر با برادر خود و يا يك زن به همسر خود شبيه است اين يك خلاف شرع قطعي مي باشد. اگر اينگونه روابط غيرشرعي- نظير خنديدن زن نامحرم به روي مرد نامحرم و يا انتقال كلمات محبت آميز و صميمانه ميان آنان- در محيط هاي اداري كنترل شود حتما آثار وضعي آن در خيابان هم ظاهر مي شود…
اگر ناهنجاري هاي اجتماعي توسط نظام بر شمرده شوند و مفسده بودن آن براي مردم تشريح گردد و نيز مشخص شود كه اين ناهنجاري ها چه هزينه هايي را بر فرد تحميل مي كند … حتماً روند ناهنجاري ها به كنترل درمي آيد …

اما اشتباه نشود مفاسد اجتماعي و يا ناهنجاري ها را نبايد در زلف يك دختر خانم و مواردي از اين قبيل محدود ديد… و در عين حال نبايد از مظاهر فساد نظير بد حجابي غافل بود. بايد دانست كه «بي عدالتي»، «ويژه خواري» و «فاميل سالاري»، «سرمايه سالاري»، استثمار فقرا توسط ثروتمندان... رديف هاي اول مفاسد اجتماعي و به وجود آورنده بسياري از مفاسد ديگرند ...
از منظر اصولگراهاي ديني مبارزه با ناهنجاري هاي اجتماعي يكي از دو فلسفه اصلي تشكيل حكومت است… نهي از منكر … امر به معروف …
و البته ترديدي نيست كه مردم متدين و معنويت گراي ايران در راه مبارزه با ناهنجاري ها حتماً از دست اندركاران كشور جلوترند" !

کیهان با زجوی عزیز امٌ القرا
سه شنبه 4 اردیبهشت 1386 [2007.04.24]
http://www.kayhannews.ir/860204/2.htm#other200
.........................

" حقیر سراپا تقصیر به عنوان یک انسان قلم به مزد آمادگی خود را برای هرگونه فعالیت رادیو تلویزیونی ... به نفع شرکت مردم در انتخابات اعلام می کنم" !

ا.ن آقا ملیه جوک_ خارج_ نشین_ رفسنجونی
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000683.php
Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com