20 December 2006

جاي "تنگ" ابراز "نگرانی" انتخواباتی قلم به مزد های"خارج از کشور رفسنجونی"!

چشم انداز "حقوق" بشری خودی ها
(189)"جاي تنگ توجيه: به باورم آن چه در تهران می گذرد، يک سیاست گذاری و برنامه ريزی مشخص و طراحی شده نيست... … انتخابات در زمانی محدود – شانزده هفده ساعت – صورت می گيرد و در فاصله ای اندک – حداکثر سه روز - بايد با دقت حداکثری و خطای حداقلی رای ها خوانده و ثبت و صورت جلسه شود ....عاملی که اين تاخير را باعث شده، و بر خلاف عامل نخست خارج از اختيار نبوده بلکه خودخواسته است... جائی برای استدلالی ديگر نمی ماند. اما جا برای نگرانی ها باقی است"!

حاج آقا بهنود خارج از" کشور رفسنجونی"
" . وز"
چهارشنبه ۲۹ آذر ۱٣٨۵ - ۲۰ دسامبر ۲۰۰۶
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/001067.php

........................................

" از خبرگان حرفي نمي زنم که موضوعي ديگرست... بايد رفت و راي داد"!

حاج آقا بهنود خارج از" کشور رفسنجونی"
" . وز"
دوشنبه 20 آذر 1385 - 11 دسامبر 2006
http://www.roozonline.com/archives/2006/12/000799.phpLinks to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com