03 October 2006

لطف "بی بی -روح-القد- سی" ار باز "مدد" فرماید

چشم انداز"حقوق" بشری خودی ها / 134
................


انتشار نامه آیت الله خمینی درباره پایان جنگ کلی تصاویر تثبیت شده در ذهن جامعه را دارد به هم می زند. تا قبل از انتشار این نامه چنین فکر می کردیم ... که در جنگ پیروز شده ایم... در حالی که به نظر می رسد از این خبرها نبود و در تمام سالهای آخر جنگ این فرماندهان ایثارگر و رشید با وجود اینکه می دانستند امکانات ندارند، بچه های مردم را می فرستادند جلوی تانک و توپ


جناب آقای ا.ن
دوشنبه 02 اکتبر 2006 - 10 مهر 1385
http://r0ozonline.com/03satire/017940.shtml


به نظر می رسد که آقای رفسنجانی در اين وضعيت حساس در زندگی سياسی خود تصميم گرفته است تا با انتشار نامه آيت الله خمينی نشان دهد که او اولا اسرار زيادی در اختيار دارد که می تواند با هويدا کردن آنها بر جريانات سياسی کشور اثر بگذارد و ثانيا می خواهد به رای دهندگان ايرانی نشان دهد که برای مبارزه ای ديگر آمادگی دارد


آیت آلله بی بی /روح القد/ سی
دوشنبه 02 اکتبر 2006 - 10 مهر 1385
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/10/061002_ss-rafsanjaniletter.shtml


آن ده میلیون نفری که به هاشمی رفسنجانی رای دادند،
اینها پشتوانه بزرگ رفتار عقلانی جامعه ایران در سی سال گذشته اند …
.لطف روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند
آنچه مسیحا
می کرد"

آسد ا . ن آقا
گویای ا .ن لاین
http://news.gooya.com/nabavi/archives/035516.php.Links to this post:

Create a Link<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]


نمایه ها و فهرست وب ایرانی

فارسی یاب وبلاگها و سایتها

لیست وبلاگهای ایرانیان در حهان

لینکستان

دایرکتوری اینترنت ایران

بهنویس Behnevis
فهرست وب سایت های ایرانی

Powered by Blogger

 

Subscribe to
Posts [Atom]

 
 

recently
Archives

public liability insurance uk

Get Free Shots from Snap.com